10 8=     16-8=     5 8=        7 4= 11-32=   2 10=     6 8=       6 6= 2 9=     18-9=     8 4=        15-6= 8 4=   7 7=       16-8=       12-5=

【DOC文档4页】小学北师大一年级数学下册口算练习题A4电子版资料_可直接打印_会员免费下载本文需要付费阅读,请微信扫描下方的二维码阅读

猜你喜欢
发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

评论信息
picture loss